นักเรียนวัด “น้องกีต้าร์” ซื้อหนังสืออ่านเองจนสอบติดคณะแพทย์ตามความฝัน

ขอชื่นชม“น้องกีต้าร์” ที่ทำตามฝัน ที่เป็นแ ร งบันด าลใจให้กับเด็กๆ ที่มีความฝัน มีความขยันและตั้งใจ เพราะ น้องกีต้าร์ ทำให้เห็นแล้วว่าสามารถทำได้

น.ส.อัฐภิญญ า สิงหเสม หรือ น้องกีต้าร์ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนสายวิทย์-คณิต โ ร งเรียนมัธยมวัดควนวิเ ศ ษมูลนิธิ จ.ตรัง ซึ่งได้รับผลการเรียนดี

ลำดั บที่ 1 ของโ ร งเรียน ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.87 และได้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์ แนวปฏิรูป ประจำปี 2562 จาก มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์ วิทย าเขตสงขลา

ขณะที่ น้องกีต้าร์ เป็นลูกสาวของ นายสมศักดิ์ สิงหเสม อายุ 46 ปี อาชี พ พนักง านชั่วคราว แขวงทางหลวงช นบทตรัง และ นางวัลย า สิงหเสม อายุ 50 ปี ทำอาชี พรับจ้ างที่โ ร งง านห้องเย็น

ที่ผ่านมานั้น น้องกีต้าร์ เรียนเฉพาะในโ ร งเรียนเท่านั้น เพราะไม่มีเงินไปเรียนพิเ ศ ษ แต่จะใช้วิธีการซื้อหนังสือมาอ่านที่บ้านเอง ทางด้านกิจก ร ร มก็เข้าร่วม

ขณะที่ น้องกีต้าร์ เป็นลูกสาวของ นายสมศักดิ์ สิงหเสม อายุ 46 ปี อาชี พ พนักง านชั่วคราว แขวงทางหลวงช นบทตรัง และ นางวัลย า สิงหเสม อายุ 50 ปี ทำอาชี พรับจ้ างที่โ ร งง านห้องเย็น

ที่ผ่านมานั้น น้องกีต้าร์ เรียนเฉพาะในโ ร งเรียนเท่านั้น เพราะไม่มีเงินไปเรียนพิเ ศ ษ แต่จะใช้วิธีการซื้อหนังสือมาอ่านที่บ้านเอง ทางด้านกิจก ร ร มก็เข้าร่วม

เพื่อรั กษาคนในครอบครัว และคนอื่นๆ รู้สึกดีใจมากที่ได้โควต าเรียนแพทย์ ที่มหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เพราะเป็นอาชี พที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก จะตั้งใจเรียนและไม่กลัวต่ออุปส ร ร คใดๆ

สำหรับการแบ่งเวลาในชีวิ ตประจำวันที่ผ่านมา คือ เมื่อกลับถึงบ้านจะทำการบ้าน และทบทวนบทเรียนในแต่ละวัน สิ่งที่รู้สึกว่าแต กต่างกับเพื่อนคนอื่นคือ

มีการแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือในเวลาว่าง และใช้วิธีการจดบันทึกในเวลาเรียนแล้วเอามาอ่านก่อนสอบ เพราะเราอยู่กันแบบครอบครัว คุณครูก็ใส่ใจเล็กๆ ไม่ให้นอกลู่นอกทาง

เน้นย้ำอย่ างสม่ำเสมอด้านคุณธรรม จริยธรรม และการช่วยเหลือสังคม นางวัลย า กล่าวด้วยความปลาบปลื้มใจว่า แม่รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูกสาวมาก

คิดว่าตนเป็นคนขยันในระดั บหนึ่ง แต่ก็ใช้ชีวิ ตก็เหมือนคนทั่วไปที่ชอบดูทีวี, ฟังเพลง, เล่นมือถือบ้าง

ส่วนเรื่องอาห ารการกินก็เหมือนคนปกติทั่วไป แต่ตนไม่ชอบกินผัก ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ทางโ ร งเรียนก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้จำนวน 100,000 บ าท

ต้องขอบคุณโ ร งเรียนมัธยมวัดควนวิเ ศ ษมูลนิธิ ที่นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังให้ความอบอุ่นอีกด้วย

แอดมินเพจธรรมะสุขใจ ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามา ขออวยพรให้ท่านแฟนเพจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ